Dwarves
Memo
Type ESC to close search bar

OGIF Office Hours #7 - Echelon EXPO, Programming patterns, and Moonlighting

88 minutes

Recorded May 17, 2024

Summary for Office Hours - Echelon EXPO, Programming patterns, and Moonlighting

00:03 Discussion on programming patterns

06:54 Explaining the Factory button and its problem

12:59 Programming patterns like dot dot and singleton are discussed

17:12 Race conditions in singleton pattern can cause data inconsistency.

23:31 Introduction to prototype creational button pattern

26:43 Implementing counter interface for managing inventories

31:29 Different design patterns have specific characteristics for creating new objects.

33:58 Using builder buttons for creating variations of objects

39:56 Discussion on programming patterns

43:42 Discussion on the usage and shortcomings of the builder pattern in JavaScript

50:00 Investors focus more on market experience than the product itself.

53:14 Challenges and concerns in enterprise AI implementation

58:51 Entering new markets and new projects.

1:00:59 Echelon EXPO and consulting opportunities

1:05:47 Observations and opportunities in the market

1:08:33 Importance of genuine storytelling in professional interactions

1:13:43 Echelon EXPO studio specializing in web products in Hong Kong

1:16:37 Topics on AI, architecture, and software design discussed in the next few sessions.

1:21:33 Team offering rewards for learning new topics

1:23:59 Discussing strategies for knowledge sharing and testing performance


Detailed Summary

00:03 Discussion on programming patterns

06:54 Explaining the Factory button and its problem

12:59 Programming patterns like dot dot and singleton are discussed

17:12 Race conditions in singleton pattern can cause data inconsistency.

23:31 Introduction to prototype creational button pattern

26:43 Implementing counter interface for managing inventories

31:29 Different design patterns have specific characteristics for creating new objects.

33:58 Using builder buttons for creating variations of objects

39:56 Discussion on programming patterns

43:42 Discussion on the usage and shortcomings of the builder pattern in JavaScript

50:00 Investors focus more on market experience than the product itself.

53:14 Challenges and concerns in enterprise AI implementation

58:51 Entering new markets and new projects.

1:00:59 Echelon EXPO and consulting opportunities

1:05:47 Observations and opportunities in the market

1:08:33 Importance of genuine storytelling in professional interactions

1:13:43 Echelon EXPO studio specializing in web products in Hong Kong

1:16:37 Topics on AI, architecture, and software design discussed in the next few sessions.

1:21:33 Team offering rewards for learning new topics

1:23:59 Discussing strategies for knowledge sharing and testing performance


Tóm tắt nội dung Office Hours - Echelon EXPO, Programming patterns, and Moonlighting

00:03 Thảo luận về các mẫu lập trình như các mẫu sáng tạo

05:51 Thảo luận về các mẫu thiết kế sáng tạo

10:00 Giới thiệu về Mẫu thiết kế Builder

11:58 Hiểu các giá trị trường trong một hàm xem riêng

16:59 Mẫu Singleton trong lập trình

19:13 Ưu điểm và nhược điểm của mẫu Singleton

23:15 Triển khai cơ chế khóa để khởi tạo và khởi tạo ngay lập tức

25:45 Khám phá mẫu nguyên mẫu để nhân bản đối tượng.

29:01 Triển khai giao diện Counter để tạo các phiên bản thuộc tính.

30:46 Thảo luận về các mẫu thiết kế sáng tạo và tái cấu trúc

33:58 Triển khai các mẫu lập trình cho các biến thể của đối tượng

35:38 Thảo luận về các mẫu thiết kế lập trình

40:10 Thảo luận về các mẫu thiết kế phương pháp Factory và Factory trừu tượng.

42:55 Thảo luận về các mẫu lập trình và cách sử dụng lỗi thời

47:07 Tóm tắt hội nghị Echelon EXPO tại Singapore

48:59 Đầu tư và phục hồi thị trường ở Đông Nam Á

53:06 Thảo luận về những thách thức và mối quan tâm trong việc áp dụng AI cho doanh nghiệp

55:15 Những lo ngại về mặt đạo đức về việc sử dụng AI cho mục đích xấu

58:59 Những thách thức trong việc áp dụng công nghệ

1:00:33 Thảo luận về các thị trường mới nổi và cơ hội tư vấn

1:03:40 Những thách thức với việc truy cập và vận hành dữ liệu tại SP Digital

1:05:15 Cần kỹ năng lập trình cấp cao

1:08:50 Tận dụng bản chất hướng nội của bạn để xây dựng kết nối

1:10:32 Chuyển sang các mô hình và hệ thống lập trình mới.

1:14:19 Thông báo về sự kiện offline meetup sắp tới

1:16:20 Thảo luận về định hướng tương lai của nhóm dựa trên các phiên gần đây

1:19:36 Thảo luận về các mô hình lập trình và làm việc ngoài giờ

1:21:19 Thảo luận về các hoạt động sắp tới của team


Tóm tắt chi tiết nội dung

00:03 Thảo luận về các mẫu lập trình như các mẫu sáng tạo

05:51 Thảo luận về các mẫu thiết kế sáng tạo

10:00 Giới thiệu về Mẫu thiết kế Builder

11:58 Hiểu các giá trị trường trong một hàm xem riêng

16:59 Mẫu Singleton trong lập trình

19:13 Ưu điểm và nhược điểm của mẫu Singleton

23:15 Triển khai cơ chế khóa để khởi tạo và khởi tạo ngay lập tức

25:45 Khám phá mẫu nguyên mẫu để nhân bản đối tượng.

29:01 Triển khai giao diện Counter để tạo các phiên bản thuộc tính.

30:46 Thảo luận về các mẫu thiết kế sáng tạo và tái cấu trúc

33:58 Triển khai các mẫu lập trình cho các biến thể của đối tượng

35:38 Thảo luận về các mẫu thiết kế lập trình

40:10 Thảo luận về các mẫu thiết kế phương pháp Factory và Factory trừu tượng.

42:55 Thảo luận về các mẫu lập trình và cách sử dụng lỗi thời

47:07 Tóm tắt hội nghị Echelon EXPO tại Singapore

48:59 Đầu tư và phục hồi thị trường ở Đông Nam Á

53:06 Thảo luận về những thách thức và mối quan tâm trong việc áp dụng AI cho doanh nghiệp

55:15 Những lo ngại về mặt đạo đức về việc sử dụng AI cho mục đích xấu

58:59 Những thách thức trong việc áp dụng công nghệ

1:00:33 Thảo luận về các thị trường mới nổi và cơ hội tư vấn

1:03:40 Những thách thức với việc truy cập và vận hành dữ liệu tại SB Digital

1:05:15 Cần kỹ năng lập trình cấp cao

1:08:50 Tận dụng bản chất hướng nội của bạn để xây dựng kết nối

1:10:32 Chuyển sang các mô hình và hệ thống lập trình mới.

1:14:19 Thông báo về sự kiện offline sắp tới

1:16:20 Thảo luận về định hướng tương lai của nhóm dựa trên các phiên gần đây

1:19:36 Thảo luận về các mô hình lập trình và làm việc ngoài giờ

1:21:19 Thảo luận về các hoạt động và ưu đãi sắp tới của nhóm