Dwarves
Memo
Type ESC to close search bar

OGIF Office Hours #11 - Design patterns: template method & visitor, Radix sort, and weekly tech commentary

82 minutes

Recorded June 21, 2024

Short Summary for Office Hours: Template Method + Visitor and Radix Sort

The template method, visitor, and radix sort are discussed in an office hours session on the Dwarves Foundation YouTube channel.

00:03 Discussion on team size and performance metrics.

06:13 Using IC to encourage participation and motivation

11:28 Announcement of upcoming changes and events

14:12 Discussion on team activities and new team shirts

19:19 Discussion on recent events and experiences in attending startup events

21:50 Invest in long-term segments like healthtech and education.

26:33 Discussing upcoming activities and market analysis

28:33 Minh Le’s talked about startup event and his observation.

33:55 Using the template method pattern to solve code optimization and shared operations

37:35 Template method allows customization without affecting main flow.

44:03 Template Method defines common framework for operations

48:37 Visitor Design Pattern combines business logic for processing data from different classes in one place.

53:37 Visitor interface for data manipulation.

56:12 Template Method + Visitor pattern simplifies adding features and maintaining single responsibility.

1:01:14 Explanation of Template Method and Visitor pattern

1:04:22 Understanding the process of creating a common object based on customer needs

1:11:12 Demonstrating the Template Method and Visitor design patterns

1:14:00 Discussion on the Visitor pattern and file operations

1:20:13 Discussion on interface between seller and buyer


Detailed Summary

00:03 Discussion on team size and performance metrics.

06:13 Using ICY to encourage participation and motivation

11:28 Announcement of upcoming changes and events

14:12 Discussion on team activities and new team shirts

19:19 Discussion on recent events and experiences in attending startup events

21:50 Invest in long-term segments like healthtech and education.

26:33 Discussing upcoming activities and market analysis

28:33 Minh Luu’s discussion sharing link is the best

33:55 Utilizing the template method pattern to improve code structure and reusability

37:35 Template method allows customization without affecting main flow.

44:03 Template Method defines common framework for operations

48:37 Visitor Design Pattern combines business logic for processing data from different classes in one place.

53:37 Visitor interface for data manipulation.

56:12 Template Method + Visitor pattern simplifies adding features and maintaining single responsibility.

1:01:14 Explanation of Template Method and Visitor pattern

1:04:22 Understanding the process of creating a common object based on customer needs

1:11:12 Demonstrating the Template Method and Visitor design patterns

1:14:00 Discussion on the Visitor pattern and file operations

1:20:13 Discussion on interface between seller and buyer


Tóm tắt nội dung Office Hours: Template Method + Visitor and Radix Sort

Phương pháp mẫu, khách truy cập và sắp xếp cơ số được thảo luận trong phiên làm việc theo giờ hành chính trên kênh YouTube của Tổ chức Người lùn.

00:03 Thảo luận về quy mô nhóm và số liệu hiệu suất.

06:13 Sử dụng ICY để khuyến khích sự tham gia và động lực

11:28 Thông báo về những thay đổi và sự kiện sắp tới

14:12 Thảo luận về hoạt động của đội và áo đội mới

19:19 Thảo luận về các sự kiện gần đây và kinh nghiệm tham dự sự kiện khởi nghiệp

21:50 Đầu tư vào các phân khúc dài hạn như công nghệ y tế và giáo dục.

26:33 Thảo luận về các hoạt động sắp tới và phân tích thị trường

28:33 Minh Lê chia sẻ về quan sát và những thu thập sau khi tham gia event

33:55 Sử dụng mẫu phương thức mẫu để giải quyết tối ưu hóa mã và các hoạt động chia sẻ

37:35 Phương thức mẫu cho phép tùy chỉnh mà không ảnh hưởng đến luồng chính.

44:03 Phương thức mẫu xác định khuôn khổ chung cho các hoạt động

48:37 Mẫu thiết kế khách truy cập kết hợp logic nghiệp vụ để xử lý dữ liệu từ các lớp khác nhau ở một nơi.

53:37 Giao diện khách truy cập để thao tác dữ liệu.

56:12 Phương thức mẫu + Mẫu khách truy cập đơn giản hóa việc thêm các tính năng và duy trì trách nhiệm duy nhất.

1:01:14 Giải thích về Phương pháp Mẫu và Mẫu khách truy cập

1:04:22 Tìm hiểu quy trình tạo đối tượng chung dựa trên nhu cầu của khách hàng

1:11:12 Trình diễn Phương pháp mẫu và mẫu thiết kế của khách truy cập

1:14:00 Thảo luận về mẫu khách truy cập và thao tác tệp

1:20:13 Thảo luận về giao diện giữa người bán và người mua


Tóm tắt chi tiết nội dung

00:03 Thảo luận về quy mô nhóm và số liệu hiệu suất.

06:13 Sử dụng ICY để khuyến khích sự tham gia và động lực

11:28 Thông báo về những thay đổi và sự kiện sắp tới

14:12 Thảo luận về hoạt động của đội và áo đội mới

19:19 Thảo luận về các sự kiện gần đây và kinh nghiệm tham dự sự kiện khởi nghiệp

21:50 Đầu tư vào các phân khúc dài hạn như công nghệ y tế và giáo dục.

26:33 Thảo luận về các hoạt động sắp tới và phân tích thị trường

28:33 Sharing của Minh Lưu là ổn nhất

33:55 Sử dụng mẫu phương thức mẫu để giải quyết tối ưu hóa mã và các hoạt động chia sẻ

37:35 Phương thức mẫu cho phép tùy chỉnh mà không ảnh hưởng đến luồng chính.

44:03 Phương thức mẫu xác định khuôn khổ chung cho các hoạt động

48:37 Mẫu thiết kế khách truy cập kết hợp logic nghiệp vụ để xử lý dữ liệu từ các lớp khác nhau ở một nơi.

53:37 Giao diện khách truy cập để thao tác dữ liệu.

56:12 Phương thức mẫu + Mẫu khách truy cập đơn giản hóa việc thêm các tính năng và duy trì trách nhiệm duy nhất.

1:01:14 Giải thích về Phương pháp Mẫu và Mẫu khách truy cập

1:04:22 Tìm hiểu quy trình tạo đối tượng chung dựa trên nhu cầu của khách hàng

1:11:12 Trình diễn Phương pháp mẫu và mẫu thiết kế của khách truy cập

1:14:00 Thảo luận về mẫu khách truy cập và thao tác tệp

1:20:13 Thảo luận về giao diện giữa người bán và người mua