Dwarves
Memo
Type ESC to close search bar

OGIF Office Hours #10 - Behavioral Patterns and Map Content Organization

77 minutes

Recorded June 14, 2024

Short Summary for Office Hours - Behavioral Patterns and Map of Contents

00:14 Discussing the topics of buttons and game making in the team

07:59 Introduction to strategic behavior pattern

13:36 Using the strategy pattern to handle context and separate implementation

16:39 State pattern behavior change based on object state

21:52 Discussing State pattern and Strategy pattern differences

24:19 The State pattern simplifies the handling of different states and behaviors.

29:23 Objects can change behavior based on state.

31:49 Managing State and Logic

36:43 Distinguishing between the use of stage and strategy.

39:13 Different paths lead to same result based on input and state

46:02 Understanding polymorphism in object-oriented programming

49:11 Discussing the need for structuring and organizing work

55:08 Creating a detailed map of content for topics

57:35 Creating a flexible content map for ongoing updates

1:02:40 Encouraging team members to create habits for intelligent content sharing

1:05:27 Building a culture and streamlining the process of posting

1:10:33 Discussion on upgrading process and game planning

1:13:07 Create weekly commentary with news links for team engagement.


Detailed Summary

00:14 Discussing the topics of buttons and game making in the team

07:59 Introduction to strategic behavior pattern

13:36 Using the strategy pattern to handle context and separate implementation

16:39 State pattern behavior change based on object state

21:52 Discussing State pattern and Strategy pattern differences

24:19 The State pattern simplifies the handling of different states and behaviors.

29:23 Objects can change behavior based on state.

31:49 Managing State and Logic

36:43 Distinguishing between the use of stage and strategy.

39:13 Different paths lead to same result based on input and state

46:02 Understanding polymorphism in object-oriented programming

49:11 Discussing the need for structuring and organizing work

55:08 Creating a detailed map of content for topics

57:35 Creating a flexible content map for ongoing updates

1:02:40 Encouraging team members to create habits for intelligent content sharing

1:05:27 Building a culture and streamlining the process of posting

1:10:33 Discussion on upgrading process and game planning

1:13:07 Create weekly commentary with news links for team engagement.


Tóm tắt nội dung Office Hours - Behavioral Patterns and Map of Contents

00:14 Thảo luận về các pattern trong game của team

07:59 Giới thiệu nội dung chương trình và tổ chức Map of Contents

13:36 Sử dụng mẫu chiến lược để xử lý bối cảnh và triển khai riêng biệt

16:39 Thay đổi hành vi mẫu trạng thái dựa trên trạng thái đối tượng

21:52 Thảo luận về sự khác biệt của mô hình Nhà nước và mô hình Chiến lược

24:19 Mẫu Trạng thái đơn giản hóa việc xử lý các trạng thái và hành vi khác nhau.

29:23 Các đối tượng có thể thay đổi hành vi dựa trên trạng thái.

31:49 Quản lý trạng thái và logic

36:43 Phân biệt giữa việc sử dụng giai đoạn và chiến lược.

39:13 Các đường dẫn khác nhau dẫn đến cùng một kết quả dựa trên đầu vào và trạng thái

46:02 Hiểu tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

49:11 Thảo luận về sự cần thiết của cơ cấu và tổ chức công việc

55:08 Tạo bản đồ nội dung chi tiết cho các chủ đề

57:35 Tạo bản đồ nội dung linh hoạt để cập nhật liên tục

1:02:40 Khuyến khích các thành viên trong nhóm tạo thói quen chia sẻ kiến thức

1:05:27 Xây dựng văn hóa và hợp lý hóa quy trình đăng bài

1:10:33 Thảo luận về quá trình nâng cấp và lập kế hoạch trò chơi cho summit

1:13:07 Tạo bình luận hàng tuần với các liên kết tin tức để gắn kết nhóm


Tóm tắt chi tiết nội dung

00:14 Thảo luận về chủ đề nút bấ và cách làm game trong team

07:59 Giới thiệu về mô hình hành vi chiến lược

13:36 Sử dụng mẫu chiến lược để xử lý bối cảnh và triển khai riêng biệt

16:39 Thay đổi hành vi mẫu trạng thái dựa trên trạng thái đối tượng

21:52 Thảo luận về sự khác biệt của mô hình Nhà nước và mô hình Chiến lược

24:19 Mẫu Trạng thái đơn giản hóa việc xử lý các trạng thái và hành vi khác nhau.

29:23 Các đối tượng có thể thay đổi hành vi dựa trên trạng thái.

31:49 Quản lý trạng thái và logic

36:43 Phân biệt giữa việc sử dụng giai đoạn và chiến lược.

39:13 Các đường dẫn khác nhau dẫn đến cùng một kết quả dựa trên đầu vào và trạng thái

46:02 Hiểu tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

49:11 Thảo luận về sự cần thiết của cơ cấu và tổ chức công việc

55:08 Tạo bản đồ nội dung chi tiết cho các chủ đề

57:35 Tạo bản đồ nội dung linh hoạt để cập nhật liên tục

1:02:40 Khuyến khích các thành viên trong nhóm tạo thói quen chia sẻ nội dung thông minh

1:05:27 Xây dựng văn hóa và hợp lý hóa quy trình đăng bài

1:10:33 Thảo luận về quá trình nâng cấp và lập kế hoạch trò chơi

1:13:07 Tạo bình luận hàng tuần với các liên kết tin tức để gắn kết nhóm.